Tạp chí Giao thông Vận tải, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tính ổn định của hỗn hợp biodiesel B10, B20 sản xuất tại Việt Nam khi lưu trữ dài hạn bằng thực nghiệm.

NGUYỄN HOÀNG VŨ, PHÙNG VĂN ĐƯỢC, PHẠM TRUNG KIÊN, TRẦN VĂN LUẬN

Tóm tắt


       Một số nghiên cứu đã công bố cho thấy, hỗn hợp biodiesel B10, B20 chỉ nên sử dụng trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi phối trộn do hạn chế về tính ổn định của hỗn hợp nhiên liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian lưu trữ của hỗn hợp B10, B20 khi sử dụng cho PTCGĐB. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính ổn định của hỗn hợp B10, B20 sản xuất tại Việt Nam trong điều kiện sử dụng thực tế bằng thực nghiệm.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN: 2354-0818