Chi tiết về Tác giả

BÁ YÊM, NGUYỄN

  • S. 20 (2008) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Phương pháp thi công màng chống thấm trong công trình hồ chứa nhỏ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941