Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 50 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của GET đến hiệu quả máy làm đất

VŨ MINH KHƯƠNG, NGUYỄN HỮU TUẤN

Tóm tắt


     Các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với đất đá của bộ công tác (GET - Ground Engaging Tools) chiếm một tỷ lệ đáng kể trong giá thành bốc xúc vận chuyển của các máy làm đất. Mỗi bộ công tác của máy làm đất có thể lắp với những loại GET khác nhau. Mỗi loại được chế tạo chỉ có thể phát huy hiệu quả khi thực hiện một công việc nào đó trong một điều kiện làm việc nhất định. Do đó việc tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn, quản lí, sử dụng các GET phù hợp với điều kiện làm việc sẽ mang lại những lợi ích kinh tế, kĩ thuật to lớn trong công tác đất. 
      Nghiên cứu này tập trung vào các loại GET được sử dụng phổ biến trong máy đào: Phân tích tầm quan trọng của việc quản lí, lựa chọn GET; Nghiên cứu các ảnh hưởng của GET đối với hiệu quả hoạt động của máy làm đất; Tìm hiểu các loại GET phổ biến, phạm vi sử dụng của mỗi loại và đề xuất cách lựa chọn, sử dụng chúng một cách hiệu quả.
   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941