Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2017) Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN ĐỒNG
 
S. 4 (2016) Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 6 (2016) Xây dựng phương pháp dân chủ trong dạy và học ở các trường đại học hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, ThS. CHU THỊ THANH TÂM
 
S. 5 (2016) Xây dựng đạo đức cách mạng cho công nhân và người lao động hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 6 (2016) Xây dựng, ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển và hải đảo Tóm tắt   PDF
ThS. DƯƠNG DUY ĐẠT
 
S. 2 (2015) Xã hội học quản lý và mô hình lãnh đạo, quản lý bằng uy tín Tóm tắt   PDF
PGS TS NGUYỄN CHÍ DŨNG
 
S. 6 (2016) Xã hội học về y tế và sức khỏe của cộng đồng - Một số vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 9 (2017) Xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình nông thôn hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
 
S. 9 (2017) Xu hướng nghiên cứu khác biệt giới trong xung đột công việc gia đình Tóm tắt   PDF
TỪ THẢO HƯƠNG GIANG
 
S. 8 (2017) Yếu tổ văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG
 
S. 6 (2016) Đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ TOAN
 
S. 3 (2016) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập thắng lợi Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 2 (2015) Đào tạo ngoại ngữ trong điều kiện hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ XUÂN SINH
 
S. 4 (2016) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại Công đoàn điện lực Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS UÔNG QUANG HUY
 
S. 2 (2015) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ THANH HÀ
 
S. 9 (2017) Đánh giá mức độ phù hợp giữa chuyên ngành được đào tạo với việc làm hiện tại của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG, HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 11 (2017) Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, TRẦN VĂN THỜI
 
S. 11 (2017) Đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐẶNG QUANG HỢP, NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 2 (2015) Đô Thị hóa và phát triển nguồn lực con người vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ theo hướng bền vững Tóm tắt   PDF
ThS PHÍ HẢI NAM
 
S. 1 (2015) Đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong luật Bảo hiểm xã hội 2014 Tóm tắt   PDF
ThS PHAN THỊ THANH HUYỀN, ThS NGUYỄN THỊ THÁI THUẬN
 
S. 7 (2016) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Tóm tắt   PDF
CHU THỊ THANH TÂM
 
S. 7 (2016) Đặc trưng mới về mối quan hệ Đảng với giai cấp công nhân trong giai đoạn mới Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 3 (2016) Định hướng giá trị của thanh niên nông thôn trong quá trình đô thị hóa Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THỊ NGA
 
S. 9 (2017) Định hướng việc làm của thanh niên nông thông ven đô (nghiên cứu trường hợp xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) Tóm tắt   PDF
MAI MỸ DUNG
 
S. 9 (2017) Định kiến giới trong tuyển dụng nghề đối với nhóm phụ nữ và nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ VÂN ANH
 
201 - 225 trong số 231 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>