Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 8 (2017) Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 2 (2015) Vận dụng quy trình bài học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vào việc thiết kế quy trình bài học ở đại học Tóm tắt   PDF
TS PHẠM MINH DIỆU
 
S. 7 (2016) Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí MInh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIẾU
 
S. 10 (2017) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ DIỆU HẰNG
 
S. 2 (2015) Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phạm trù “Trung” và “Hiếu” đối với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học hiện nay Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN THỊ HIẾU
 
S. 12 (2018) Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
 
S. 4 (2016) Vốn xã hội với sự chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN PHƯƠNG MAI
 
S. 9 (2017) Việc làm của sinh viên Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn sau khi tốt nghiệp Tóm tắt   PDF
VŨ YẾN HÀ, NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH
 
S. 4 (2016) Xác định mẫu trong thu thập thông tin định lượng khi nghiên cứu liên quan tới công đoàn, người lao động Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 10 (2017) Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VĂN CƯỜNG, NGUYỄN VĂN ĐỒNG
 
S. 4 (2016) Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện hội nhập Quốc tế hiện nay Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 6 (2016) Xây dựng phương pháp dân chủ trong dạy và học ở các trường đại học hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, ThS. CHU THỊ THANH TÂM
 
S. 5 (2016) Xây dựng đạo đức cách mạng cho công nhân và người lao động hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 6 (2016) Xây dựng, ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển và hải đảo Tóm tắt   PDF
ThS. DƯƠNG DUY ĐẠT
 
S. 2 (2015) Xã hội học quản lý và mô hình lãnh đạo, quản lý bằng uy tín Tóm tắt   PDF
PGS TS NGUYỄN CHÍ DŨNG
 
S. 6 (2016) Xã hội học về y tế và sức khỏe của cộng đồng - Một số vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 9 (2017) Xu hướng chuyển đổi nghề nghiệp của lao động trong gia đình nông thôn hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
 
S. 9 (2017) Xu hướng nghiên cứu khác biệt giới trong xung đột công việc gia đình Tóm tắt   PDF
TỪ THẢO HƯƠNG GIANG
 
S. 8 (2017) Yếu tổ văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN HƯƠNG
 
S. 6 (2016) Đào tạo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ TOAN
 
S. 3 (2016) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập thắng lợi Tóm tắt   PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 2 (2015) Đào tạo ngoại ngữ trong điều kiện hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ XUÂN SINH
 
S. 4 (2016) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại Công đoàn điện lực Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS UÔNG QUANG HUY
 
S. 2 (2015) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ THANH HÀ
 
S. 9 (2017) Đánh giá mức độ phù hợp giữa chuyên ngành được đào tạo với việc làm hiện tại của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG, HOÀNG THANH XUÂN
 
176 - 200 trong số 214 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>