Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 8 (2017) Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KIM THANH
 
S. 5 (2016) Những thách thức của Công đoàn Việt Nam khi hội nhập TPP Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 6 (2016) Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
PGS.TS. ĐINH THỊ MAI
 
S. 7 (2016) Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ HÒA
 
S. 1 (2015) Những điểm mới về công đoàn Việt Nam trong Điều 10 Hiến pháp 2013 Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU
 
S. 12 (2018) Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC Tóm tắt   PDF
HÀ THỊ HỒNG HẠNH
 
S. 5 (2016) Phát huy những giá trị bền vững của công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. LÊ THANH HÀ
 
S. 1 (2015) Phát triển nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam thực trạng và những thách thức Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG ÁNH TUYẾT
 
S. 7 (2016) Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ QUYÊN
 
S. 12 (2018) Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐỖ PHƯƠNG ANH
 
S. 1 (2015) Phân công lao động trong gia đình của thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay Tóm tắt   PDF
TS HOÀNG THỊ NGA
 
S. 10 (2017) Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
 
S. 6 (2016) Phương thức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào việc dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, cao đẳng Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM PHƯƠNG LAN
 
S. 1 (2015) Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hiện nay và nhiệm vụ của công đoàn cơ sở Tóm tắt   PDF
TS LÊ THANH HÀ
 
S. 12 (2018) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm lo nâng cao đời sống công nhân Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, HỒ QUỐC PHÚ
 
S. 5 (2016) Quán triệt Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng môn học GDTC tại trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS TÔ VIỆT CHÂU
 
S. 2 (2015) Quán triệt quan điểm của Karl Marx và Friedrich Engels về chính sách đối với lao động Tóm tắt   PDF
ThS PHẠM THỊ KIM XUYỄN
 
S. 8 (2017) Quán triệt tư tưởng của Ph.Ăng ghen vào phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước Tóm tắt   PDF
DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 7 (2016) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN NGỌC CƯỜNG
 
S. 2 (2015) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, gắn với phát triển kinh tế tri thức Tóm tắt   PDF
PGS TS DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 10 (2017) Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Tóm tắt   PDF
DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 3 (2016) Quản lý chất lượng đào tạo tiếng Anh tại trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN NGỌC LAN
 
S. 9 (2017) Quản lý cư trú và tiếp cận việc làm của người lao động ngoại tỉnh tại đô thị Tóm tắt   PDF
TRẦN NGUYỆT MINH THU
 
S. 3 (2016) Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG LINH THƯƠNG
 
S. 3 (2016) Quyền của phụ nữ theo công ước quốc tế CEDAW và pháp luật Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
101 - 125 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>