Chi tiết về Tác giả

HỮU TÀI, NGUYỄN

  • S. 10 (2017) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Mức độ hài lòng về cuộc sống của công nhân trong các khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện nay
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chăm lo nâng cao đời sống công nhân
    Tóm tắt  PDF