Chi tiết về Tác giả

HẢI HOÀNG, NGUYỄN

  • S. 8 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Cách mạng công nghệ lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra đối với công đoàn Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
    Tóm tắt  PDF