Chi tiết về Tác giả

CÔNG ĐỨC, NGUYỄN

  • S. 8 (2017) - KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN
    Nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay
    Tóm tắt  PDF