S. 5 (2016)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

87 năm công đoàn Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Tóm tắt PDF
PGS.TS. DƯƠNG VĂN SAO 3
Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN HẢI HOÀNG, ThS ĐẶNG XUÂN GIÁP 6
Phát huy những giá trị bền vững của công đoàn Việt Nam Tóm tắt PDF
TS. LÊ THANH HÀ 11
Những thách thức của Công đoàn Việt Nam khi hội nhập TPP Tóm tắt PDF
ĐAN TÂM 15
Cơ hội, thách thức và các vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP Tóm tắt PDF
TS. VŨ THỊ LOAN 18
Tư tưởng HCM về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THỊ HIẾU 23
Xây dựng đạo đức cách mạng cho công nhân và người lao động hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28
Kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt PDF
ThS HOÀNG THỊ VÂN ANH 31
Tinh thần yêu nước của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử Tóm tắt PDF
TS. LÊ TỐ ANH 35
Tăng quyền tự chủ về tổ chức đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN 39
Khái niệm và tiêu chí cơ bản đánh giá nghèo ở Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều Tóm tắt PDF
ThS. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGUYỆT 43
Dư luận xã hội về mất an toàn thực phẩm hiện nay Tóm tắt PDF
ĐẶNG THỊ SEN 47

KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học các môn khoa học Mac - Lê nin ở trường Đại học Tóm tắt PDF
ThS ĐẶNG XUÂN GIÁP 51
Quán triệt Nghị quyết 08/2011 của Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, từng bước nâng cao chất lượng môn học GDTC tại trường Đại học Công đoàn Tóm tắt PDF
ThS TÔ VIỆT CHÂU 55
Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM 58
Giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay Tóm tắt PDF
ThS. ĐINH THỊ HÒA 61
Vận dụng khung sinh kế bền vững của cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) trong nghiên cứu nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU 63
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu Tóm tắt PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT 68