Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều tiết kinh doanh nhỏ trong nền kinh tế hậu công nghiệp

PODGORNY G.V., ERMACHONOK A.G.

Tóm tắt


   Bài báo viết về kinh nghiệm hỗ trợ của nhà nước và quy định của doanh nghiệp nhỏ ở các nước phát triển ở giai đoạn hiện nay    

Toàn văn: PDF