Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công đoàn chủ động đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp

TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU

Tóm tắt


    Bài viết phân tích kết quả, hạn chế tồn tại và đề xuất các giải pháp của công đoàn để công đoàn chủ động đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp.


Toàn văn: PDF