Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bác hồ với việc đào tạo, rèn luyện cán bộ công đoàn

ĐAN TÂM

Tóm tắt


      Qua một số dẫn chứng và phân tích, bài viết đã cho thấy sự quan tâm của Bác Hồ đối với việc đào tạo cán bộ ông đoàn và rèn luyện lập trường giai cấp, tư tưởng đạo đức cách mạng và tác phong công tác cho cán bộ công đoàn.


Toàn văn: PDF