Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét sự tác động của các yếu tố đến sự hài lòng trong công việc của những người đã từng du học hoặc làm việc ở nước ngoài và hiện đang làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát 187 mẫu điều tra dựa vào phương pháp chọn mẫu phát triển dần (snowball sampling). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố liên quan sự gắn kết công việc, sự tái thích nghi công việc là nguyên nhân trực tiếp, các yếu tố thuộc về tổ chức như chính sách nhân sự hướng đến việc sử dụng, phát huy kiến thức, kỹ năng nhân viên và môi trường làm việc là những nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng sự hài lòng công việc của họ thông qua sự gắn kết công việc và sự tái thích nghi công việc.