Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỘNG ĐỒNG “CROWDFUNDING” KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Nguyễn Trường Sơn

Tóm tắt


Bài báo tập trung vào những phân tích và thảo luận về mô hình huy động vốn từ cộng đồng Crowdfunding, bằng phương pháp phân tích, tổng hợp các thông tin thu thập được từ các trang web của chính phủ cùng các tạp chí kinh tế uy tín trong nước và quốc tế. Phần một là định nghĩa về Crowdfunding và 4 loại hình chính của mô hình này, bao gồm: nhận phần thưởng, hỗ trợ từ thiện, góp vốn cho vay và góp cổ phần. Phần thứ hai sẽ thảo luận và so sánh về những quy định của luật pháp ở Mỹ và Ấn Độ. Phần cuối là những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc áp dụng Crowdfunding vào thị trường tài chính.