Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ LỘC - HUẾ

Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn

Tóm tắt


Từ kết quả thống kê các nguồn lực du lịch và đánh giá của du khách trên địa bàn huyện Phú Lộc, thông qua kỹ thuật phân tích nhân tố, nghiên cứu đã xác định được 21 thành phần thuộc 5 yếu tố cấu thành điểm đến du lịch Phú Lộc. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, “các điểm thu hút du lịch” là lợi thế cơ bản và quan trọng trong phát triển du lịch của huyện, 4 yếu tố còn lại để tạo nên các điều kiện “đủ’ trong kinh doanh du lịch vẫn còn là yếu điểm mà Phú Lộc đang phải đối mặt. Vì vậy, những gợi ý đề xuất của nghiên cứu tập trung vào cải thiện các yếu tố như cơ sở hạ tầng, các nguồn lực và khả năng tiếp cận… đồng thời xây dựng chính sách bảo tồn tài nguyên du lịch trong quá trình khai thác nhằm xây dựng Phú Lộc trở thành đểm đến du lịch đặc trưng, phát triển và bền vững của du lịch Huế.   

Tiếng việt

1. Báo cáo Kinh tế xã hội Huyện Phú Lộc năm 2013, 2014 và 9 tháng năm 2015

2. Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên, Đánh giá khả năng thu hút khách của điểm đến Huế, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 72b(3), (2012), 295-305.

3. Hoàng Trọng, Chu Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 2, nhà xuất bản Hồng Đức.

4. Nguyễn Văn Mạnh (2007), Marketing Du lịch, Giáo trình, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.

5. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lộc đến năm 2020 (Theo Quyết định số 2155/2008/QĐ – UBNN ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh TTH.)

Tiếng anh

 6. Beerli, A. & Martín, J. (2004), Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 3, pp.657­681.

7. Buhalis, D. (2000), Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21(1), 97-116.

8. Heath, E. (2003). Towards a model to enhance destination competitiveness: a Southern African perspective. Journal of Hospitality and Tourism Management, 10(2), 124-141.

9. Kozak, M. (2002), Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, Tourism Management, 23, 221–232

10. Megan K. Gras, (2008), Determining the relationship between destination brand image and ít components with intention to visit. Thesis

11. Ritchie, J. R. B., Crouch, G. I. (2003). The Competitive Destination: A sustainable tourism perspective (First.). CABI, 2003.

12. Terzibasoglu, E. 2004. Successful destination management and mar keting undamentals. Paper presented at the Conference on Destination Marketing for the 21st Century, Moscow.

13. Um, S., & Crompton. J. L. (1990), Attitude determinants in tourism destination choice, Annals of Tourism Research, 17, 432-448.

14. WTO, 2007. A practical guide to tourism destination management. Madrid: World Tourism  Organization.

15. Yoon, Y. & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management, 26(1): 45–56.