Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ VỀ CÔNG VIỆC

Hoàng Hùng, Hoàng Ngọc Trung

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số công chức cấp phường cảm thấy hài lòng về công việc. Tuy nhiên, vẫn còn một số công chức chưa thật sự hài lòng về các chế độ liên quan đến: Chính sách tiền lương; chính sách phúc lợi; điều kiện cơ sở vật chất; chính sách đãi ngộ; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách tuyển dụng… đã khiến họ không toàn tâm, toàn ý gắn bó với công việc và yên tâm công tác. Đây là bài toán khó, là vấn đề còn tồn tại làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc của công chức cấp phường trên địa bàn thành phố Huế. Bên cạnh đó, yếu tố ít ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của công chức nhất là đặc điểm cá nhân, kinh nghiệm làm việc, tính chất công việc. Từ những đặc thù của công chức cấp phường và những vấn đề còn tồn tại, đòi hỏi về mặt quy hoạch; đào tạo; bồi dưỡng; định hướng tạo nguồn và chế độ, chính sách phải phù hợp nhằm tạo điều kiện xây dựng được đội ngũ công chức cấp phường có năng lực, phẩm chất đạo đức, có khả năng đảm đương khối lượng công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: Sự hài lòng, công chức cấp phường, công việc.