Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bùi Ngọc Toản

Tóm tắt


Bài nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 198 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: yếu tố đặc điểm của cơ quan thuế, yếu tố pháp luật và chính sách về thuế, đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp, đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, đặc điểm ngành, yếu tố kinh tế, yếu tố xã hội tác động đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.