Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí

Tóm tắt


Bài báo đã xây dựng được mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự dịch chuyển chuỗi cung rau với trường hợp nghiên cứu là tình Thừa Thiên Huế bao gồm: xu hướng tiêu thụ sản phẩm, xu hướng tiêu dùng, xu hướng sản xuất, toàn cầu hoá và chính sách của chính phủ. Kết quả phân tích hồi qui đã cho thấy biến xu hướng sản xuất có tác động lớn nhất đến sự dịch chuyển chuỗi cung rau ( hệ số β= 0,305) và toàn cầu hoá có tác động nhỏ nhất (hệ số β= 0,102). Dựa trên kết quả mô hình hồi qui, bài báo đã đề xuất một số giải pháp phân theo các nhóm nhân tố tác động để giúp cho quá trình dịch chuyển chuỗi cung đạt hiệu quả hơn