Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển, T. 126, S. 5A (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC HỘ TRỒNG MÍA VỚI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Nguyễn Đình Phúc, Phan Thị Diễm, Giáp Thị Thùy Dung, Ngô Thị Lệ Thủy

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động sản xuất mía hàng năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều đem lại lợi nhuận cho các nông hộ trồng mía. Mía nguyên liệu được xem là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Năng suất và lợi nhuận mía của nông hộ có tham gia mô hình liên kết với nhà máy đường cao hơn những hộ không tham gia mô hình liên kết. Bằng phân tích định lượng mô hình hồi quy Logit, nghiên cứu cũng đã chỉ ra 4 yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định khả năng tham gia mô hình liên kết của các hộ trồng mía như: vốn (95,38%), khuyến nông (94,98%), kinh nghiệm (65,27%), diện tích (61,09%). Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mô hình liên kết trong sản xuất và tiệu thụ mía nguyên liệu hiệu quả hơn.

Từ khóa: Mô hình liên kết, yếu tố, mía nguyên liệu, Logit, Gia Lai